بارها برای خودم پیش آمده است که هدفم را گم کرده باشم و در گیر چیزهای بیهوده شده باشم، این سردرگمی تنها زمان را به هدر میدهد بنابراین دست به کار شدم و با جستجو در نوشتار ها ..

آنکه از تو بهتر است را دوست بدار این دوست داشتن تو را به بالا میکشد ..