# رشد

درس های زندگی از میان گفته های بودا

درس های برای زندگی از میان گفته های بودا

نکته های سودمند برای زندگی که از میان گفته های بودا میتوان دریافت..

چند ترفند روانی برای زودتر رسیدن به هدف

هدفتان هرچه که باشد از به انجام رساندن یک پروژه بزرگ بازرگانی گرفته تا فروش یک تک جنس، این دگرگونی روانی از اندازه راهتان تا رسیدن به هدف، زمینه ساز تمرکز ذهنی و انگیزه روانی ..

هدف هوشمند

هوشمند بودن در گزینش هدف بخت رسیدن به آن را بالا میبرد. هدف هوشمند چیست ؟ و چگونه میتوان آن را برگزید؟ در نوشتار با روشی آشنا میشوید که با بهره گیری از آن میتوانید هدف، پروژه خود را ارزیابی کنید،

چند روش برای رسیدن به هدف

بارها برای خودم پیش آمده است که هدفم را گم کرده باشم و در گیر چیزهای بیهوده شده باشم، این سردرگمی تنها زمان را به هدر میدهد بنابراین دست به کار شدم و با جستجو در نوشتار ها ..