# آشنایی با کتاب

جنگ و عشق

جنگ به ذات بد نیست، این یه سری از آدما هستن که با جنگ بین خودشون آشوب و خون به پا می کنند، جنگ خوب هم داریم مانند جنگ ضد فقر! جنگ ضد نفهمی! تاکتیک های جنگی به جز نابودی مردم و قبیله ها کاربردهای دیگه ..